Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Pani Małgorzata Kollas

adres emailowy: inspektor@cbi.24.pl

tel. 515 600 156

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Marek Puś

adres emailowy: marek.pus@cbi24.pl

tel. 884 644 007


Klauzula informacyjna dot. rejestru obrazu  w systemie monitoringu
w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim;
  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@cbi24Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
  1. monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem podmiotu  lub terenem wokół podmiotu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 r. poz.108,4,138,305 i 357);
  1. nagranie obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowuje je przez okres nie przekraczający 3 miesiące;
  1. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin określony w punkcie 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  1. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. majora Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

  • Administratorem Danych Osobowych Pana /Pani i Pani/Pana dziecka- ucznia  jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 1 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Grażynę Maciaszek, kontakt e-mail: szkola@sp3sepolno.edu.pl tel. 666 020 616
  • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Małgorzata Kollas – kontakt e-mail: inspektor@cbi24.pl tel. 533 229 001

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane i Pana/ Pani dziecka- ucznia dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub wykonywania zadań zleconych powierzonych administratorowi,
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  • do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Administrator

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 

w Sępólnie Krajeńskim