Dyrektorzy Szkół  Podstawowych nr 1 , nr 3  w  Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie  i  w Wałdowie

ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy

 LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

na obiektach „Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3

w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie.

1.Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

 • ukończone 18 lat życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  • posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
  • posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
  • posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego,
  • posiadanie certyfikatu  ukończenia kursu na animatora sportu i rekreacji

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
 • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
 • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,  
 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada), 
 • oświadczenie  kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 29 lutego 2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem:  

Dotyczy naboru na stanowisko Lokalnego  Animatora Sportu na obiekcie przy  Szkole Podstawowej w ………………….. .

Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu  składania  aplikacji  zostanie  utworzona  lista  kandydatów spełniających  wymogi  formalne.  Z kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne w dniu 1 marca 2024 r.  o godzinie 12.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.03.2024 r. do  30.11.2024 r. 

W związku z brakiem informacji o realizacji programu  „Lokalny Animator Sportu” na rok 2024 a w związku z tym brakiem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, liczba godzin pracy oraz wynagrodzenie animatora ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 
Sępólno Krajeńskie, dnia  19.02.2024 r.          

                                                              Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 , nr 3

                                                              w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie

Sporządziła: Małgorzata Szczukowska