Zasady oceniania zachowania uczniów klas 4–8

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. H. Sucharskiego

w Sępólnie Krajeńskim

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie kryteriów ocen zachowania w klasach 4 – 8 zapisanych w Statucie Szkoły.
 • Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje na e-dzienniku, godzinie wychowawczej i na zebraniu rodziców, o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – dokumentuje zapoznanie się z zasadami oceniania zachowania podpisami uczniów i rodziców na imiennej liście.
 • Usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień uczniów może odbywać się poprzez informację na e-dzienniku lub w zeszycie do informacji – decyzję podejmuje wychowawca klasy po konsultacji z rodzicami na pierwszym zebraniu rodziców.
 • Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców.
 • Informacje o zachowaniu ucznia odnotowywane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 • Przewidywaną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zapisów w e-dzienniku,  samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej.
 • Ostateczną śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie informacji z zespołu wychowawczego, do którego każdy pracownik szkoły może zgłaszać uwagi o zachowaniu uczniów.
 • Jeśli uczeń po zaproponowaniu oceny zachowania, w czasie miesiąca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, znacząco pogorszył swoje zachowanie wychowawca ma prawo do ponownego ustalenia oceny zachowania, natychmiast informując o tym rodziców.
 • Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz sytuacji życiowej uczniów.
 • O grożącej uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice są informowani pisemnie za potwierdzeniem na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Jeśli uczeń z oceną wyższą niż naganna dopuści się czynów zabronionych w okresie jednego miesiąca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca ma prawo do ustalenia oceny nagannej zachowania, natychmiast informując o tym rodziców.
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane pisemnie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć.
 • Ocena wychowawcy jest ostateczna.

Śródroczna i roczna ocean klasyfikacyjna zachowania

uwzględnia następujące obszary określone przez

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.:

 

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
  1. Uczeń zdobywa oceny pozytywne z nauczanych przedmiotów (zgodnie ze swoimi możliwościami).
  2. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nie spóźnia się na zajęci
  3. Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i pozalekcyj
  4. Uczeń systematycznie przygotowuje się do wszystkich zajęć; nosi podręczniki (jeśli jest taka potrzeba), zeszyty przedmiotowe, zeszyty kontaktów i inne potrzebne przybory, strój gimnastyczny, systematycznie odrabia prace do
  5. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
  6. Uczeń bierze udział w konkursach, zawodach i zajęciach pozalekcyjnyc
  7. Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, m.:
   • pisze sprawdziany, prace klasowe i zapowiedziane kartkówki w terminie,
   • poprawia oceny w wyznaczonych terminach,
   • zwraca terminowo książki do biblioteki,
   • dostarcza usprawiedliwienia, informacje od rodziców,
   • wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.
  8. Uczeń przestrzega regulaminów obowiązujących w sz
  9. Uczeń pozostawia odzież wierzchnią w szatni oraz zmienia obuwie w okresie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
  1. Uczeń szanuje pracę własną i innych oraz mienie społeczne i osobiste.
  2. Uczeń bierze udział w pracach społeczno-użytecznych dla klasy i szkoły.
  3. Uczeń bierze udział w pracy kół i organizacji szkolnych, wywiązuje się z pełnienia funkcji, do wykonania których się zobowiązał.
  4. Uczeń przestrzega norm współżycia społecznego
  5. Uczeń przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów.
  6. Uczeń bierze czynny udział w zadaniach realizowanych przez społeczność szkolną.
  7. Uczeń nie używa w szkole własnych urządzeń audiowizualnych bez zgody nauczyciela (telefony komórkowe, tablety ).
  8. Uczeń uczestniczy w akcjach w ramach wolonta
  9. Uczeń nie demoralizuje inny
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły
  1. Uczeń uczestniczy w uroczystościach szkolnych i podczas ich trwania zachowuje się godnie
  2. Uczeń dba o kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych, w szczególności:
   • zna hymn narodowy i szkolny, zna symbolikę sztandaru szkoły,
   • zna historię Patrona Szkoły.
  3. Uczeń dba o dobre imię szkoły, nie wypowiada się o niej ź
 1. Dbałość o piękno mowy
  1. Uczeń kulturalnie zwraca się do kolegów i pracowników szkoły.
  2. Uczeń stosuje formy grzeczności
  3. Uczeń nie używa wulgaryzmów.
  4. Uczeń prezentuje kulturę dy
 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych
  1. Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminach obowiązujących w szkole i poza nią.
  2. Uczeń nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej ani cyberprzemocy.
  3. Uczeń prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.
  4. Uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innyc
  5. Uczeń dba o higienę osobistą.
  6. Uczeń nie posiada, nie rozprowadza i nie stosuje używe
 1. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
  1. Uczeń prezentuje wysoką kulturę osobistą, w szczególności:
   • nie kłamie i nie oszukuje,
   • nie przywłaszcza cudzej własności,
   • stosuje formy grzecznościowe.
  2. Uczeń na co dzień ubiera się stosownie do przyjętych w szkole z
  3. Ucznia obowiązuje strój apelowy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolny
  4. Uczeń prezentuje kulturę dy
  5. Uczeń nie demoralizuje inny
 • Okazywanie szacunku innym osobom
  1. Uczeń okazuje szacunek innym i szanuje samego sie
  2. Uczeń szanuje godność każdego człowieka.
  3. Uczeń utrzymuje prawidłowe relacje społeczne, a w szczególności:
   • nie obmawia,
   • nie wyśmiewa,
   • nie ośmiesza,
   • nie przezywa,
   • nie obraża innych, zwłaszcza bliskich drugiego ucznia,
   • nie wywołuje bójek i konfliktów,
   • pomaga w potrzebie,
   • jest życzliwy wobec innych.

W każdym z ministerialnych obszarów (od I do VII) wskazano zachowania pożądane i takie, których uczeń nie powinien się dopuszczać, tworząc tym samym wzorzec ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie powyższych wytycznych, stworzono 4 obszary funkcjonowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, będące podstawą do wystawienia śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania:

 1. Kultura osobista: godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej (IV, VI, VII)
 2. Bezpieczeństwo: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (V)
 3. Obowiązki: wywiązywanie się z obowiązków ucznia (I)
 4. Aktywność ucznia: postępowanie zgodne z  dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły (II, III)

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

 • szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne;
 • jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy;
 • zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;
 • używa zwrotów grzecznościowych;
 • stara się być uczciwy i prawdomówny.

Bezpieczeństwo

 • przestrzega zasad zachowania podczas przerw oraz zajęć organizowanych w szkole i poza nią;
 • nie przejawia zachowań ryzykownych i demoralizacji w szkole i poza nią; dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

Obowiązki

 • osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;
 • powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo;
 • na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 2 tygodni od ich zaistnienia), nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień;
 • zawsze ma na sobie właściwy strój zgodny z wizerunkiem ucznia zapisanym w Statucie Szkoły.

Aktywność ucznia

 • wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych;
 • szanuje każdą własność;
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 • godnie reprezentuje klasę i szkołę;
 • chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce;
 • chętnie bierze udział w akcjach o zasięgu klasowym, szkolnym i środowiskowym.

Jest wzorem zachowania i naśladowania dla innych.

 

Zachowania ryzykowne (inaczej problemowe) to różne zachowania podejmowane przez dzieci i młodzież, które zagrażają ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a także są niezgodne z normami społecznymi. Najpopularniejsze zachowania ryzykowne to:

 • używanie substancji psychoaktywnych (palenie tytoniu, picie alkoholu, upijanie się , używanie marihuany i innych narkotyków, używanie leków psychotropowych);
 • przedwczesna aktywność seksualna;
 • zachowania agresywne, przemoc, cyberprzemoc;
 • zagrożenia behawioralne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem w gry komputerowe i inne, hazardem, Internetem i niewłaściwym zachowaniem w sieci;
 • drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo;
 • zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
 • wagary;
 • ucieczki z domu.

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

 • szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne;
 • jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy;
 • kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;
 • używa zwrotów grzecznościowych;
 • stara się być uczciwy i prawdomówny;
 • wie, że każdy może popełnić błąd i dlatego potrafi się do niego przyznać, przyjąć krytykę i naprawić go.

Bezpieczeństwo

 • przestrzega zasad zachowania podczas przerw oraz zajęć organizowanych w szkole i poza nią;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
 • uczy się umiejętnego rozwiązywania konfliktów;
 • nie przejawia zachowań ryzykownych w szkole i poza nią;
 • nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej ani cyberprzemocy.

Obowiązki

 • osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;
 • powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo;
 • na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 2 tygodni od ich zaistnienia), nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień;
 • ma na sobie właściwy strój ma na sobie właściwy strój zgodny z wizerunkiem ucznia zapisanym w Statucie Szkoły, sporadycznie o nim zapomina.

Aktywność ucznia

 • wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez klasowych;
 • szanuje każdą własność;
 • zmotywowany przez nauczyciela rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 • godnie reprezentuje klasę;
 • w miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy mają problemy w nauce;
 • bierze udział w akcjach o zasięgu klasowym, szkolnym i środowiskowym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

 • szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne;
 • nie zawsze pamięta o życzliwości i uprzejmości wobec kolegów;
 • kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;
 • nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych;
 • stara się być uczciwy i prawdomówny;
 • ma nieliczne uwagi negatywne w tym obszarze (IV, VI, VII).

Bezpieczeństwo

 • sporadycznie zdarza mu się nie przestrzegać zasad zachowania podczas przerw oraz zajęć organizowanych w szkole i poza nią;
 • pozostaje bierny, gdy widzi skonfliktowanych kolegów.
 • nie przejawia zachowań ryzykownych w szkole i poza nią;
 • nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej ani cyberprzemocy.

 

 

Obowiązki

 • osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;
 • stara się wykonać powierzone mu zadania, choć zdarza mu się, że nie robi tego w terminie;
 • zdarza mu się spóźnić na lekcje bez usprawiedliwienia, sporadycznie nie przynieść usprawiedliwienia w terminie;
 • sporadycznie zdarza mu się nie mieć właściwego stroju zgodnego z wizerunkiem ucznia zapisanym w Statucie Szkoły.

Aktywność ucznia

 • zmotywowany przez nauczyciela bierze udział w przygotowaniu imprez klasowych;
 • dba o wspólną szkolną własność;
 • stara się godnie reprezentować klasę;
 • stara się brać udział w akcjach o zasięgu klasowym i szkolnym.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

 • szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne;
 • zazwyczaj zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego;
 • zdarza mu się niegrzecznie odpowiedzieć dorosłym i rówieśnikom;
 • zapomina o zwrotach grzecznościowych;
 • nie zawsze jest uczciwy i prawdomówny;
 • ma sporo uwag negatywnych dotyczących kultury osobistej.

Bezpieczeństwo

 • stara się przestrzegać zasad zachowania podczas przerw oraz zajęć organizowanych w szkole i poza nią (ma uwagi negatywne, ale pozytywnie reaguje na oddziaływania wychowawcze dotyczące swojej osoby);
  • nie stanowi zagrożenia dla innych;
  • zachowania ryzykowne w szkole i poza nią zdarzają się incydentalnie;
  • przemoc fizyczna, psychiczna lub cyberprzemocy zdarza się incydentalnie.

Obowiązki

 • ma problemy z wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków;
 • często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia, nie przynosi usprawiedliwienia w terminie, nie wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione;
 • często zdarza mu się nie mieć właściwego stroju zgodnego z wizerunkiem ucznia - ma liczne uwagi dotyczące stroju.

Aktywność ucznia

 • rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły;
 • sporadycznie albo wcale nie bierze udziału w akcjach o zasięgu klasowym i szkolnym.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

Kultura osobista

 • lekceważy symbole narodowe, religijne, szkolne;
 • używa słów wulgarnych, swoją postawą, mimiką lub gestami obraża innych;
 • często kłamie i oszukuje;
 • nie stosuje zwrotów grzecznościowych;
 • swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcjach, utrudnia organizowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych;
 • ma liczne uwagi negatywne i z trudem koryguje swoje zachowanie;
 • jest nietolerancyjny wobec innych.

Bezpieczeństwo

 • popada w konflikty w klasie, w szkole;
 • najczęściej buduje swoje kontakty na własnej sile fizycznej, psychicznej;
 • zdarza mu się prześladować słabszych;
 • ulega zachowaniom ryzykownym w szkole i poza nią;

Obowiązki

 • nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
 • często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia, opuszcza dużą liczbę godzin bez usprawiedliwienia;
 • ma bardzo dużo uwag dotyczących wizerunku ucznia.

Aktywność ucznia

 • nie angażuje się w życie klasy i szkoły.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego popełnił czyny  zabronione  i nie prezentował postawy wskazującej na chęć poprawy i zadośćuczynienia, min.:

 • znieważył symbole narodowe, religijne i szkolne;
 • pojawiają się przejawy demoralizacji lub konflikt z prawem;
 • zdewastował mienie należące do szkoły;
 • świadomie zniszczył cudzą własność;
 • świadomie i z premedytacją stosował agresję fizyczną, psychiczną, cyberprzemoc wobec innych ludzi;