Najnowsze informacje z życia szkoły

..i nie tylko ;)

Zarządzenie nr 6

maj 07, 2020

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

 w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.,, Nr6, poz. 69 z póź. zm.), § 4b pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.u. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:


§1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość         
                                                                                                                                    §2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego w  Szkole Podstawowej  nr 3  w Sępólnie Krajeńskim.            

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Irena Hamerlik- Jaskulska

………………………………………..

podpis dyrektora